Regulamentul campaniei: ”OLX x Molecule F” 15.04.2019 – 5.05.2019

1. ORGANIZATORUL
1.1.Organizatorul campaniei promoționale „OLX x Molecule F”, (denumită în ceea ce urmează „Campania”) este OLX Online Services S.R.L., inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J40/1674/2011, CUI RO 22457535, cu sediul în Șos. Nicolae Titulescu, nr. 4-8, Clădirea America House, Aripa de Vest, etaj 5, sector 1, București, denumită în ceea ce urmează “Organizatorul”.
1.2. Participanții la Campanie sunt obligați să respecte termenii și condițiile prezentului regulament al Campaniei denumit în continuare “Regulamentul”.
1.3. Pentru aducerea la cunoștință a participanților, Regulamentul este întocmit și este disponibil în mod gratuit pe pagina de blog OLX – http://blog.olx.ro. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica/completa și/sau schimba Regulamentul pe parcursul desfășurării Campaniei, având obligația de a anunța participanții în mod oficial prin publicarea pe blogul companiei – http://blog.olx.ro cu cel puțin 24 de ore înainte de data la care orice modificare/ completare/schimbare la Regulament va deveni aplicabilă.

2. TEMEIUL LEGAL
2.1 Campania este organizata in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata in Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007.

3. DREPTUL DE PARTICIPARE
3.1. Se pot înscrie în vederea participării în Campanie doar persoanele fizice cu domiciliul sau reședința în România care, la data înscrierii, au împlinit vârsta de 18 ani.
3.2. Nu pot participa în Campanie următoarele categorii de persoane:
• angajații companiei OLX Online Services S.R.L., implicați în activitățile de promovare și marketing, și rudele de gradul I ale acestora (părinți/copii), precum și frații/surorile, soții/soțiile acestora;
• angajații companiilor implicate în realizarea oricăror activități legate de organizarea și desfășurarea Campaniei, rudele de gradul I ale acestora (părinți/copii), precum și frații/surorile, soții/soțiile acestora.
• un concurent se poate înscrie de maxim 3 ori în concurs, o dată pentru fiecare campanie lansată.

4. PREMIUL
4.1 Premiile oferite reprezintă:
– Provocarea 1: un voucher Molecule F in valoare de 1000 de lei
– Provocarea 2: 5 x 1 colectie-capsula OLX x Molecule F
Premiul nu poate fi schimbat în bani.

5. DURATA ȘI LOCUL DE DESFĂȘURARE AL CAMPANIEI
5.1. Campania va începe la data de 15 aprilie 2019, ora 12:00 și se va încheia în data de 5 mai 2019, ora 23:59, pe pagina de Instagram olx_romania. Concursul se va desfășura în felul următor:
– Provocarea 1: 15-25 aprilie 2019, pe contul de Instagram olx_romania
– Provocarea 2: 1-5 mai 2019, pe contul de Instagram olx_romania

6. DESFĂȘURARE ȘI MODALITATEA DE ÎNSCRIERE ÎN CAMPANIE
6.1. Pentru a putea intra în Campanie, participanții trebuie să să răspundă provocărilor OLX, dupa urmatoarele reguli:
– Provocarea 1:
a. Da-ne follow pe Instagram si posteaza un story ce contine un printscreen cu un produs gasit pe OLX in categoria “Moda si frumusete”.
b. Spune-ne in story cum l-ai transforma pe modelul #HowtoOLX, inspirata de designerii Molecule F, taguieste-ne (@olx_romania) si foloseste hashtag-ul #HowtoOLX
– Provocarea 2:
Fiecare zi vine cu cate un giveaway care va pune la bataie colectiile-capsula OLX x Molecule F.
a. Da-ne follow pe olx_romania si lasa un comentariu la fiecare postare care anunta giveaway-ul.

7. DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORULUI CAMPANIEI
7.1. Câștigătorul campaniei va fi desemnat de către echipa OLX prin tragere la sorți, prin intermediul https://www.tragerilasorti.ro.
7.2. Tragerile la sorți vor avea loc in zilele urmatoare:
– Provocarea 1: 26 aprilie 2019
– Provocarea 2: 6 mai 2019
7.3. Câștigătorii vor fi anunțați pe contul de Instagram olx_romania, prin postari si story-uri dedicate. Castigatorii vor trebui sa ne trimita un mesaj pe contact@olx.ro cu datele de contact si de identificare: nume, prenume, serie și numărul Cartii de Indentitate, CNP si numar de telefon, pentru a putea intra in posesia premiului.
7.4. Câștigătorul trebuie să răspundă în decurs de 7 zile de la validare. Dacă nu face acest lucru, Organizatorul poate apela la rezerve.

7.5. Premiul acestei Campanii trebuie revendicat în conformitate cu prevederile prezentului Regulament, în caz contrar acele premii nerevendicate ori necâștigate din cadrul Campaniei nu mai sunt datorate de către Organizator. Premiul este transmisibil altei persoane.

8. TAXE
8.1 Organizatorul se obligă să calculeze si sa vireze impozitul datorat pentru premiul obținut de către câștigător.
Persoanelor care participa la aceasta Campanie nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare.
9. DIVERSE
9.1 În cazul oricarei fraude, neinţelegeri sau dispute care poate aparea în orice moment cu privire la desfaşurarea acestei Campanii, Organizatorul îsi rezerva dreptul de a lua toate masurile legale considerate oportune.
10. LITIGII SI LEGEA APLICABILA
10.1 Orice reclamatie legata de desfasurarea prezentei Campanii va fi adresata in scris Organizatorului la adresa sediului social specificata in prezentul Regulament, in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la data la care s-a produs evenimentul reclamat.
10.2 Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii cu privire la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente din Bucuresti.
10.3 Legea aplicabila este legea romana.

9. PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
9.1. OLX prelucreaza datele cu caracter personal mentionate mai sus in Regulament in concordanta cu prevederile din Nota de Informare (Anexa 1 la Regulament) si Politica de confidentialitate.
9.2 Fiecare participant are dreptul de a solicita excluderea din baza de date a companiei OLX Online Services S.R.L., trimițând o astfel de cerere la adresa: Șos. Nicolae Titulescu, nr. 4-8, Clădirea America House, Aripa de Vest, etaj 5, sector 1, București sau prin e-mail la adresa: contact@olx.ro.

ANEXA 1
INFORMARE PRIVIND
PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
PRIVIND CAMPANIA “OLX x Molecule F”
Capitolul I. Definiții
1. „Date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale (de tipul vârstă, gen, nivel de educație etc.), precum și informații cu caracter sensibil precum apartenența religioasă, sindicală, etnică, opiniile politice, date biometrice, date privind starea de sănătate fizică sau mentală.

2. „Prelucrare de date cu caracter personal” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea acestora.
3. O distincție trebuie realizată între ”persoana vizată”, “cel care utilizează datele personale (denumit operator)” și “destinatar”.
4. „Persoana vizată” sunteți dumneavoastră, persoana fizică ce participă efectiv în cadrul campaniei promoționale ” OLX x Molecule F” ce se desfășoară intre data de 14 – 31 decembrie 2018, pe OLX.ro („Campania”).
5. Datele dvs. personale sunt utilizate de societatea OLX Online Services S.R.L., o societate cu raspundere limitata, infiintata si functionand in conformitate cu legile din Romania, avand sediul în Bucureşti, Romania, Cladirea America House West Wing, Bulevardul Nicolae Titulescu nr. 4-8, Etaj 5, Sector 1, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/1674/2011, C.I.F RO 22457535 („OLX” sau „Operatorul”), ce organizeaza Campania. OLX va utiliza datele dvs. cu caracter personal în cadrul acestei Campanii pentru inregistrarea participantilor, desemnarea castigatorului si inmanarea premiului.
6. „Destinatar(i)”: această calitate o are agentia de turism care va asista OLX cu privire la decernarea premiului si organizarea detaliilor privind modul in care participantul desemnat castigator si celalalt beneficiar al premiului se vor bucura de premiu, precum și orice autoritate publică, agenție sau alt organism căreia (căruia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal.
7. “Consimțământul” dumneavoastră, înseamnă manifestarea de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate, ca persoană vizată, prin care acceptați, prin prezentul acord, fără echivoc, ca datele dumneavoastra cu caracter personal, să fie prelucrate în scopul desfășurării Campaniei.
Capitolul II. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate de OLX
1. Datele cu caracter personal pe care OLX, in calitate de operator, le colecteaza despre dumneavoastră in cadrul desfășurării Campaniei, sunt următoarele:
1. Datele dumneavoastră de contact: numele, prenumele, numarul de telefon si adresa dumneavoastră de e-mail („Date de Contact”);
2. Datele de identificare a câștigătorului: sunt reprezentate de Datele de Contact suplimentate de seria si numărul Cărții de Identitate si Codul Numeric Personal al câștigătorului (”Datele Câștigătorului”).
3. Datele de identificare si contact ale beneficiarilor premiului (“Datele Beneficiarului”): nume, prenume, numar de telefon si adresa de e-mail.
2. Datele de Contact sunt obtinute prin interactiune directa cu dumneavoastra, in momentul inscrierii in Campanie.
3. Datele Câștigătorului sunt obținute direct de la participantul desemnat câștigător conform Regulamentului Campaniei, prin intermediul telefonului sau pe e-mail.
4. Datele Beneficiarului sunt obtinute de la de la participantul desemnat câștigător , prin intermediul telefonului sau pe e-mail.
5. Nu colectăm şi nu dorim să primim de la dumneavoastră categorii speciale de date cu caracter personal, adică date cu caracter personal care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice sau apartenența la sindicate și prelucrarea de date genetice, de date biometrice pentru identificarea unică a unei persoane fizice, de date privind sănătatea sau de date privind viața sexuală sau orientarea sexuală ale unei persoane fizice.
6. În cazul în care ne veţi furniza, prin orice mijloace, categorii speciale de date cu caracter personal, le vom şterge imediat din sistemele noastre.
Capitolul III. Temeiul prelucrarii datelor dvs. cu caracter personal
1. Participand la Campanie vi se va prezenta un Regulament al campaniei continand termenii si conditiile care reglementeaza participarea dumneavoastra. Citind si acceptand Regulamentul Campaniei intrati intr-o relatie contractuala cu OLX, acesta fiind temeiul juridic pentru prelucrarea Datelor de Contact de catre OLX, in calitate de operator.
2. Datele Câștigătorului sunt prelucrate de OLX pentru indeplinirea obligatiilor sale legale privind acordarea premiului și plata impozitului datorat autoritatilor fiscale pentru premiul obtinut de catre castigator.
Capitolul IV. Scopul prelucrării datelor cu caracter personal și durata
1. Datele de Contact vor fi colectate și prelucrate de OLX în scopul desfășurării Campaniei, pentru inregistrarea dumneavoastra in calitate de participant la Campanie, desemnarea castigatorului si inmanarea premiuluiș
2. Datele Câștigătorului vor fi colectate și prelucrate de OLX strict în scopul indeplinirii obligatiilor sale legale privind acordarea premiului și plata impozitului datorat autoritatilor fiscale pentru premiul obtinut de catre castigator.
Capitolul V. Divulgarea datelor dumneavoastra cu caracter personal
1. Este posibil sa divulgam datele dumneavoastra cu caracter personal catre Destinatari, pentru indeplinirea obligatiilor impuse de catre legislatia fiscala in vigoare Operatorului, in calitate de organizator al Campaniei.
2. Datele cu caracter personal vor fi divulgate catre terti doar în temeiul unui angajament de confidenţialitate din partea Destinatarilor, prin care se garantează că datele cu caracter personal sunt păstrate în siguranţă.

Capitolul VI. Transferul datelor dumneavoastra cu caracter personal
1. Nu transferam datele dvs. cu caracter personal în ţări aflate în afara Spaţiului Economic European. În cazul în care un astfel de transfer va deveni necesar vă vom anunţa în timp util.
Capitolul VII. Cat timp pastram datele dumneavoastra cu caracter personal
1. Ca regulă generală, vă păstrăm datele cu caracter personal atâta timp cât este necesar (a) pentru indelplinrea scopurilor prelucrarii mentionate mai sus in Capitolul IV, (b) pentru a respecta legea, (c) în contextul unei acțiuni în instanță sau a unei investigații în care Operatorul este implicat sau (d) pentru a vă furniza informații sau acces la produsele și la serviciile noastre.
2. In mod specific, Datele de Contact vor fi pastrate pe intreaga durata a Campaniei si suplimentar, in cazul oricaror obligatii de natura fiscala, pentru o durata de cinci (5) ani, reprezentand termenul legal de prescriptie, de la momentul incheierii Campaniei.

Capitolul VIII. Drepturile dumneavoastră în conformitate cu Regulamentul European general 2016/679 privind protecția datelor
1. În calitate de persoane vizate, aveți următoarele drepturi cu privire la prelucrarea de către Operator a datelor dumneavoastră cu caracter personal:
2. să solicitați de la Operator informații cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, inclusiv să primiți o copie a datelor dvs. cu caracter personal, în mod gratuit;
3. să solicitați rectificarea și/sau ștergerea datelor dvs. cu caracter personal;
4. să solicitați restricționarea prelucrării datelor dvs. cu caracter personal sau să obiectați împotriva prelucrării;
5. să vă retrageți în orice moment consimțământul pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în scopuri de marketing;
6. să solicitați primirea sau transmiterea către o altă organizație, într-o formă prelucrabilă electronic, a datelor cu caracter personal pe care le-ați furnizat Operatorului; și
7. să contactati Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu sediul în B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania, adresa de e-mail: anspdcp@dataprotection.ro, dacă sunteți de părere că drepturile dvs. privind protecția datelor sunt încălcate.
8. Dacă doriți să vă exercitați drepturile, vă rugăm să ne comunicați acest lucru, contactându-ne la următoarea adresă: contact@olx.ro.

Capitolul IX. Cereri de informare
3. Pentru orice nemulțumire legată de prelucrarea datelor personale vă puteți adresa Operatorului la adresa de contact din Bucureşti, Romania, Cladirea America House West Wing, Bulevardul Nicolae Titulescu nr. 4-8, Etaj 5, Sector, prin email persoanei responsabile cu protecția datelor la adresa contact@olx.ro și/sau Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Cool? Dă-i share! >
Ai ceva ce vrei
să vinzi pe OLX?
Adaugă anunț nou
Te-ai hotărât să
schimbi ceva?
Caută pe OLX

Urmareste-ne pe

facebook instagram Youtube

Descarca aplicatia pentru telefon din

Download Google App Download iPhone App